نساجی در گذر زمان

نخ ریسی و بافندگی از گذشته های بسیار دور معمول بوده است. تاریخ استفاده از کتان در جنوب اروپا به عصر سنگ می رسد. در عصر برنز پشم در شمال اروپا مورد استفاده قرار می…

منسوجات ضد میکروب

اصلاح ضدمیکروبی جلوگیری از رشد سریع باکتری ، قارچ و جلبک ها بر منسوجات می باشد. این منسوجات ضدمیکروب عاری از میکروب یا استریل نیستند، بلکه این منسوجات در اثر استفاده…