مرور رده

مجله 73

در مراسم ویژه سومین دوره رویداد ملی مدآفرین اعلام شد: حمایت همه جانبه مسئولین کشور از…

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور در حاشیه مراسم ویژه رویداد ملی مدآفرین بیان داشت: «بی حجابی و بی‌عفتی غیرت و دین ما را از ما می‌گیرد و این هنوز در ما نهادینه نشده است.…

بـررسی عوامـل مؤثـر بـه وفـاداری و اعتمـاد مشتریـان بـه برنـد بـا درنظرگرفتن نقش میانجی…

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر به وفاداری و اعتماد مشتریان به برند با درنظرگرفتن نقش میانجی تعهد به برند (مورد مطالعه: شرکت نساجی ماندگار) انجام گرفته است. این…