مرور برچسب

انقلاب صنعتی

معماری نساجی

تاثیرانقلاب صنعتی در توسعه مصالح وفن¬آوری¬های نوین ساختمانی موجب گشته تحولات وسیعی در صنعت ساختمانی جوامع امروز صورت پذیرد. از این¬جهت به¬ منظور ارتقاء کیفیت ساخت،…