مرور برچسب

رنگینه طبیعی

خالص سازی رنگینه طبیعی استخراج شده از پوست درخت انبه برای کاربرد روی الیاف پروتئینی

تمایل رو به افزایش استفاده از رنگزاهای طبیعی که از چندین سال پیش آغاز شده بود، اکنون در آستانه جامه ی عمل پوشیدن است. این مقاله در خصوص توسعه روشی برای خالص سازی رنگ…