مرور برچسب

ضد میکروب

ضد میکروب ها

از اهداف مواد ضدمیکروب، غیرفعال سازی میکروارگانیسم هایی می باشد که منجر به ایجاد بو و بیماریهای واگیردار می شوند. جهت رسیدن به این هدف مواد ضدمیکروب زیادی در طول…