مرور برچسب

مدآفرین بین الملل

مدآفرین بین المللی شد

مدآفرین، واژهای جدید در ادبیات هنر، صنعت، صنف و دانشگاه های کشور است که از سال 1397 متولد شد و در طی 5 سال رفته رفته جایگاه خود را در فضای طراحی لباس کشور یافته است.…