مرور برچسب

منسوجات ضد میکروب

ضد میکروب ها

از اهداف مواد ضدمیکروب، غیرفعال سازی میکروارگانیسم هایی می باشد که منجر به ایجاد بو و بیماریهای واگیردار می شوند. جهت رسیدن به این هدف مواد ضدمیکروب زیادی در طول…

منسوجات ضد میکروب

اصلاح ضدمیکروبی جلوگیری از رشد سریع باکتری ، قارچ و جلبک ها بر منسوجات می باشد. این منسوجات ضدمیکروب عاری از میکروب یا استریل نیستند، بلکه این منسوجات در اثر استفاده…