مرور برچسب

میکروارگانیسم

منسوجات ضد میکروب

اصلاح ضدمیکروبی جلوگیری از رشد سریع باکتری ، قارچ و جلبک ها بر منسوجات می باشد. این منسوجات ضدمیکروب عاری از میکروب یا استریل نیستند، بلکه این منسوجات در اثر استفاده…