مرور برچسب

وقاداری

بـررسی عوامـل مؤثـر بـه وفـاداری و اعتمـاد مشتریـان بـه برنـد بـا درنظرگرفتن نقش میانجی…

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر به وفاداری و اعتماد مشتریان به برند با درنظرگرفتن نقش میانجی تعهد به برند (مورد مطالعه: شرکت نساجی ماندگار) انجام گرفته است. این…