مرور برچسب

دولت

سر مقاله

در طول سالهایی که رسانه در ایران فعالیت مینماید هر گاه مسئولی از کشور در بین تولیدکنندگان و صنعتگران قرار میگیرد یک سوال کلیشهای و تکراری در ذهن خبرنگار، مجری و یا…