مدآفرین بین المللی شد

مدآفرین، واژهای جدید در ادبیات هنر، صنعت، صنف و دانشگاه های کشور است که از سال 1397 متولد شد و در طی 5 سال رفته رفته جایگاه خود را در فضای طراحی لباس کشور یافته است.…

اوریگامی و ‍پلیسه

چکیده این دو هنر کاردستی و طراحی لباس فاکتورهای مشترکی وجود دارد و هر دو هنر، به طور مستقیم ساخته شده توسط انسان هستند. اوریگامی یکی از روشهای ساخت در حوزۀ هنر است…

اوستر راه حل تولید بهینه

ترکیب منحصر به فرد ابزارهای اندازه گیری با کیفیت و نرم افزارهای دقیق اوستر، در قلب چرخه تکامل با انتخاب هوشمندانه مواد ریسندگی قرار دارد. FiberQ با انتخاب هوشمندانه…