مرور برچسب

شانـزدهمین جشنـواره ملی تولیـد کنندگان و مدیـران جـوان و چهاردمیـن دوره معرفی چهره هـای ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایـران

شانـزدهمین جشنـواره ملی تولیـد کنندگان و مدیـران جـوان و چهاردمیـن دوره معرفی چهره هـای…

شانزدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان و چهاردهمین دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت، معدن و با حضور وزیر صنعت معدن 1041 آذر ماه 82تجارت ایران و تجارت،…