مرور برچسب

اوریگامی

اوریگامی و ‍پلیسه

چکیده این دو هنر کاردستی و طراحی لباس فاکتورهای مشترکی وجود دارد و هر دو هنر، به طور مستقیم ساخته شده توسط انسان هستند. اوریگامی یکی از روشهای ساخت در حوزۀ هنر است…