مرور برچسب

AUTEFA Solutions Italy

نوآوری های ایتما ۲۰۲۳

دکتر هارلد وبر، مدیر عامل انجمن ماشین آلات نساجی VDMAدر گفت و گو با نساجی موفق بیان داشت: «ما اینجا در ایتما در میلان هستیم، VDMA بار دیگر با مشارکت قوی 110 عضو…