منسوجات پزشکی

صنعت نساجی به دلیل کاربردهای بی شمار و روز افزون در صنایع مختلف و زمینه های گوناگون زندگی بشر، همواره مورد توجه خاص بوده است و از مهمترین کاربردهای آن می توان به بخش…

ضد میکروب ها

از اهداف مواد ضدمیکروب، غیرفعال سازی میکروارگانیسم هایی می باشد که منجر به ایجاد بو و بیماریهای واگیردار می شوند. جهت رسیدن به این هدف مواد ضدمیکروب زیادی در طول…