ایرادات پارچه تحت تاثیر عیوب نخ

قاسم حیدری، کارشناس ارشد تکنولوژی نساجی

یکی از روش های ارزیابی کیفیت نخ تولید شده در سالن های ریسندگی، بررسی بصری پارچه بافته شده از نخ می باشد. متناسب با خریداران نخ، بافتن نخ می تواند حلقوی و یا تاری پودی باشد. در واقع، درصورتیکه پارچه بافته شده و رنگ شده دارای عیوبی تحت تاثیر نخ نباشند، نخ تولیدی در سالن ریسندگی داراری کیفیت قابل قبول است. البته ارزیابی بصری یک آنالیز توصیفی است و در نتیجه مهارت ارزیابی کننده در تشخیص عیوب بسیار حائز اهمیت است. هرچه ارزیاب دارای دقت بیشتر در تشخیص عیوب باشد و همچنین قدرت آنالیز علت عیوب پارچه را کسب نموده باشد، کمک مثمر ثمرتری به عیب یابی فرآیند ریسندگی نخ و بهبود آن نماید. تمام آزمایشاتی که در آزمایشگاه کنترل کیفیت ریسندگی صورت می پذیرد، در واقع کنترل کیفیت نخ حین تولید می باشد تا رضایت بافنده جلب گردد. با توجه به اینکه توجه بیشتر به کیفیت در اکثر مواقع باعث کاهش تولید می گردد، حد پایین کیفیت را باید متناسب با درخواست مشتری در نظر گرفت. جهت بیان اهمیت این موضوع باید به این نکته اشاره نمود که درصورتیکه یک بوبین نخ معیوب در چله تار یک پارچه قرار گیرد، متناسب با وزن بوبین و نمره نخ، هزار متر پارچه را معیوب می کند. ۱۰۰هزار تا ۲۰بین در این مقاله به ایرادات پارچه تحت تاثیر ایرادات نخ پرداخته شده است. روش شناسایی عیوب و راه های پیشنهادی جهت جلوگیری از بوجود آمدن آنها نیز اشاره شده است.

عیوب پارچه تحت تاثیر الیاف نارس
با توجه به اینکه ساختار سلولی و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی الیاف نارس و الیاف رسیده متفاوت است، نخ ریسیده و پارچه بافته شده از توده الیاف با درصد الیاف نارس محتوی متفاوت، خصوصیات ظاهری و ۱فیزیکی و مکانیکی متفاوتی خواهد داشت. در شکل پارچه های با درصد الیاف نارس متفاوت نشان داده شده است.


شکل ۱- تفاوت رنگی پارچه های بافته شده از نخ محتوی درصد الیاف نارس متفاوت

در ترکیب عدل های پنبه همیشه تمرکز بالای در سالن ریسندگی وجود دارد. یکی از دلایل این حساسیت ها، تفاوت درصد الیاف نارس محتوی عدل های متفاوت پارچه بافته شده از عدل های پنبه ۲است. در شکل مختلف نشان داده شده است که عدل ها بخوبی مخلوط نشده اند. درصورتیکه الیاف نارس محتوی عدل های مصرفی بالا باشد، درصورت ترکیب مناسب، این عیب پارچه ممکن است برطرف نگردد. پس علاوه بر مخلوط عدلها، بکارگیری عدل های با درصد الیاف نارس محتوی پایین باید مد نظر قرار گیرد.


شکل ۲- پارچه معیوب بعلت درصد الیاف نارس محتوی مختلف

الیاف نارس پنبه در طی عملیات ریسندگی بشدت مستعد تشکیل نپ می باشند. با توجه به اینکه رنگ پذیری الیاف نارس خیلی کمتر از الیاف پنبه رسیده است، در نتیجه این نپ ها علاوه بر ظاهر گلوله ای که بر روی سطح پارچه ایجاد می کنند، پارچه را با ظاهر نقاط سفید رنگ نشده، معیوب تر نشان می دهند.


شکل ۳- پارچه معیوب بعلت نپ الیاف نارس

نقاط کلفت نخ
هرچقدر نخ ریسیده شده عیوب کمتری داشته باشد، ظاهر پارچه بافته شده عیوب کمتری خواهد داشت. یکی از این عیوب نخ که بر روی ظاهر پارچه تاثیر می گذارد، نقاط کلفت نخ می باشد. نقاط کلفت نخ می تواند در قطرها و طول های مختلفی رخ دهد. در پارچه های معیوب تحت تاثیر عیب کلفتی نخ ۴شکل نشان داده شده است.


شکل ۴- تاثیر ۲ نوع کلفتی نخ بر روی ظاهر پارچه

نقاط کلفت نخ تحت تاثیر نوع بافت پارچه می تواند با تاثیر متفاوتی بر روی پارچه ظاهر شود.


شکل ۵- تاثیر عیب نقاط کلفت نخ بر روی بافت های مختلف پارچه

نقاط نازک نخ
نقاط نازک نخ خواص رنگ پذیری مختلفی با سایر نقاط نخ دارند و این تفاوت قطر نخ، پس از رنگرزی بشدت بر روی ظاهر پارچه تاثیر می گذارد. وجود نقاط نازک علاوه بر تاثیر بر روی ظاهر پارچه، می تواند درحین بافندگی پاره شود و مشکلات تولیدی و کیفی بوجود آورد.


شکل ۶- عیوب پارچه رنگ شده تحت تاثیر نقاط نازک نخ

در پارچه های با رنگ های روشن نیز، نظم قرار گیری استراکچر پارچه تاری پودی و حلقوی در نقاط معیوب نازک بهم می ریزد و بصورت یک بی نظمی در ظاهر پارچه نمایان می شود.


شکل ۷- عیب استراکچر پارچه خام تحت تاثیر نقاط نازک مخلوط شدن نخ های با نمرات مختلف

با توجه به اینکه این نو عیوب در یک بوبین کامل نخ می تواند رخ دهد، از ریسک بالایی برخوردار است و می تواند کل یک طاقه پارچه را معیوب کند. این عیوب بصورت راه راه های طولی و عرض ظاهر می گردد که علت آن تفاوت رنگ پذیری نخ های با نمره های متفاوت می باشد.


شکل ۸- عیب راه راه پارچه خام تحت تاثیر اختلاط نمره نخ

نایکنواختی نخ
تغییرات جرمی نخ جزء لاینفک ریسندگی الیاف استپل می باشد. این نایکنواختی باید تا حدی باشد که پس از رنگرزی پارچه نمود پیدا نکند. هرچه نخ یکنواخت تر باشد، رنگ پارچه تولید شده نیز یکنواخت تر خواهد بود.


شکل ۹- نایکنواختی رنگی پارچه تحت تاثیر نایکنواختی نخ

مخلوط شدن نخ کارد و شانه
درصورت اختلال نخ شانه و کارد، از آنجاییکه نخ شانه حاوی الیاف کوتاه نمی باشد و رنگ پذیری الیاف کوتاه و الیاف بلندتر با هم متفاوت است، رنگ پارچه تولیدی نیز متفاوت خواهد بود. احتمال نارس بودن الیاف کوتاه و رنگ پذیری کمتر آنها، باعث تفاوت رنگی می شود.


شکل ۱۰- نایکنواختی رنگی پارچه تحت تاثیر اختلاط نخ شانه و کارد

عیب پریودیک نخ
باتوجه به حرکت دورانی اجزاء بیشتر مکانیزم ها در ماشین آلات خط تولید ریسندگی نخ، درصورتیکه هر یک از اجزاء گرد دارای عیوبی باشند، این عیب بصورت پریودیک و متناسب با محیط دایره درحال چرخش، در نخ ظاهر می گردد. تحلیل اسپکتوگرام راه شناسایی دوره تکرار این عیوب می باشد. درصورتیکه تفاوت رنگی پارچه یا عیوب رنگ پذیری بصورت طرح های تکراری ظاهر شوند، عیب پریودیک رخ داده است.


شکل ۱۱- عیب پریودیک پارچه

نخ نپ دار
نخ نپ دار علاوه بر ایجاد مشکلات در راندمان بافندگی، باعث نپ دار شدن پارچه بافته شده نیز می شود.


شکل ۱۲- پارچه نپ دار

نخ پرزدار


شکل ۱۳- پارچه پرزآلود

مخلوط شدن نخ با جهت تاب های مختلف
جهت تاب بر نور منعکس شده از پارچه موثر است. بدین ترتیب درصورتیکه تمامی پارامترهای نخ یکسان ولی جهت تاب آن ها متفاوت باشد، تفاوت بین این دو نخ پس از بافت پارچه و رنگرزی آن کاملا مشهود خواهد بود.


شکل ۱۴- تاثیر جهت تاب نخ بر روی پارچه رنگ شده

مخلوط کردن غلط
در نخ های ملانژ، درصد الیاف تاثیر بسزایی بر روی رنگ پارچه می گذارد. درصورتیکه درصد مخلوط در بعضی از طول های نخ رعایت نشده باشد، تغییر رنگ در پارچه حلقوی بصورت راه راه ظاهر می گردد.


شکل ۱۵- عیب راه راه پارچه ملانژ

الیاف غریبه
با توجه به تفاوت رنگ پذیری الیاف غریبه، عدم حذف الیاف غریبه نخ بصورت زیر در پارچه ظاهر می گردد.


شکل ۱۶- الیاف غریبه در پارچه

تاب زنده
درصورتیکه تاب نخ تثبیت نشود و نخ تاب زنده داشته باشد، تنش های داخلی تاب نخ رها نشده و پس از بافت، بصورت کجی تاری نمایان می شود. تاب زنده در نخ رها بصورت پاملخی ظاهر می شود.


شکل ۱۷- کجی پارچه

در این مقاله نمونه پارچه های معیوب تحت تاثیر عیوب نخ ارائه گردید. بدین ترتیب بهتر می توان نارضایتی های بافنده را از نخ ارزیابی کرد و برای بهبود آن اقدام نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.