عدم تناسب کشت پنبه با توسعه صنایع ریسندگی در کشور و یا تولید پنبه از توسعه ریسندگی در کشور…

هرچند که کشور ایران در بین کشورهای تولیدکننده پنبه در جهان درجایگاه ممتاز و قابل توجهی قرار ندارد ( تولید جهانی پنبه در سال بالغ بر حدود 24 میلیون تن و محصول ایران…